รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2560 09:23:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลง PAR ของ WHAUP หลังจากเข้าจดทะเบียนเพียง 2 เดือน (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลง PAR ของ WHAUP หลังจากเข้าจดทะเบียนเพียง 2 เดือน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) 
ชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น
และความเหมาะสมกรณีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ
 1 บาท ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 2 เดือน (เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2560)
คณะกรรมการของ WHAUP ชี้แจงว่ามูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้น WHAUP อยู่ในระดับต่ำ 
แต่ราคาหุ้นค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานช่วงวันที่ 19 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ การ Split Par  จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระจายหุ้นสู่นักลงทุนทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยตั้งแต่ปี 2557 มี 66 บริษัท
ได้แก้ไข Par
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ WHAUP วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1, 6 มิถุนายน 2560)
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
1)  โดยทั่วไปบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงสร้างการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน สัดส่วนการกระจายหุ้น ราคา Par
ปริมาณหุ้นและราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชน (IPO)
เพื่อให้การกระจายการถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท
  ทั้งนี้ WHAUP มีจำนวนหุ้นเข้าจดทะเบียน 765 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายหุ้น IPO 229.50 ล้านหุ้น   
      ในราคาเสนอขายหุ้นละ 26.25 บาท (Par 5 บาท)
2)  การพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Par เท่านั้น 
แต่ยังขึ้นกับองค์ประกอบอื่นๆ อีก เช่น การกระจายการถือหุ้น จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน
และผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น โดยช่วงเวลาที่ใช้
ในการพิจารณาควรมีระยะเวลานานพอสมควรตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียน
และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นควรคำนึงถึงขนาดบริษัท ลักษณะธุรกิจ
และการกระจายการถือหุ้นที่มีความแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะ
Split Par ภายหลังการเข้าจดทะเบียนแล้ว 2 ปี
  ทั้งนี้ กรณีของ WHAUP มีช่วงเวลาซื้อขายเพียง 29 วันทำการ จึงอาจยังไม่สามารถสะท้อนได้ว่าหุ้น WHAUP 
มีสภาพคล่องต่ำ ราคาซื้อขายหุ้นอยู่ในระดับสูง และมีจำนวนหุ้นน้อย ตามแนวทาง Split Par
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งราคาซื้อขายในปัจจุบันของ WHAUP ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากราคาที่ WHAUP
ได้เสนอขายต่อประชาชน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ WHAUP ศึกษาข้อมูลการ Split Par 
อย่างรอบคอบเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________