รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TPRIME"
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TPRIME"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.9387
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.8682
วันที่มีผล                      : 12 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________