รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2560 22:09:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
WHAUP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : 
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
รายละเอียด                     :
ที่ WHAUP 053/2560            วันที่ 7 มิถุนายน 2560

เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไ
ขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขมูล
ค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ภายในระยะเวลาประมาณ 2
เดือนหลังจากบริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นบริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้
1.  เหตุผลและความเหมาะสมของการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลาประมาณ 2 
เดือนหลังจากบริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2560ปรากฏว่า หุ้นของบริษัทมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 50.03 ล้านบาท
หรือเป็นปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับต่ำเพียงประมาณ 1.93
ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีการซื้อขายต่ำสุดเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2560 เป็นมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5.07 ล้านบาท หรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทประมาณ 0.20
ล้านหุ้นซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มพลังงานในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 208.00 ล้านบาท ต่อวัน
และเมื่อพิจารณาจากราคาต่อหุ้นของบริษัทที่ระดับ 26.00 บาท ถือว่ามีราคาต่อหุ้นค่อนข้างสูง
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 72 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน
(หุ้นที่ราคาสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99)
ประกอบกับบริษัทมีหุ้นจำนวนไม่มากโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 18 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
ในกลุ่มพลังงาน (บริษัทที่มีจำนวนหุ้นสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99)
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทน่าจะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
และการกระจายหุ้นสู่นักลงทุนทุกๆกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยเหตุผลดังนี้
(ก)  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อการลงทุนน้อยลง 
ทำให้จำนวนนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทมีจำนวนมากขึ้น
(ข)  การกระจายตัวสู่นักลงทุนกว้างขึ้น 
โดยปกติหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงทำให้นักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะสถาบันต่างประเทศซึ่งใช้สภาพคล่องเป็นหนึ่งในเก
ณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนสามารถเข้าลงทุนได้
(ค)  การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2557
มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 66
บริษัทได้ทำการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
2.  เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระยะเวลาอันสั้นมีดังต่อไปนี้
การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเป็นมติซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้ถือหุ้นกอปรกับคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายฉะนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ
ที่บริษัทนำมาใช้พิจารณาสามารถสะท้อนให้เห็นสภาวะสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้น
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทั้งข้อมูลของบริษัทและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ
ในกลุ่มพลังงาน (ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจของบริษัท) ในช่วงเวลาเดียวกันในหลายๆแง่มุม
(ประกอบด้วยมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันของบริษัทและของบริษัทอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
การเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน
ข้อมูลจำนวนหุ้นของบริษัทเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน และข้อมูลของมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทอื่นๆ
ในกลุ่มพลังงาน) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท
พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สวนทางกับผลประกอบการของบริษัท
ประกอบกับบริษัทกำลังจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อยู่แล้ว ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงท
ุนทุกราย โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันนี้มิฉะนั้นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปค
าดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลานานออกไปอีก 11 เดือน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการได้จัดเตรียมมาเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
(ก)  มูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันของบริษัทและของบริษัทอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน (เหตุผลหลัก)
  มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท)
WHAUP  50.03
บริษัทอื่นๆในกลุ่มพลังงาน  208.00
บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 50.03 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของมูลค่าการซื้อขายของบริษัทในกลุ่มพลังงานในช่วงเวลาเดียวกัน
(ข)  เปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน (เหตุผลหลัก)
ราคาหุ้นของบริษัท ณ ปิดตลาดวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 26.00 บาท อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
โดยสูงเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 72 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน
(หุ้นที่ราคาสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99)
(ค)  ข้อมูลจำนวนหุ้นของบริษัทเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน (เหตุผลประกอบ)
จำนวนบริษัทในกลุ่มพลังงาน  39
จำนวนหุ้นสูงสุด (ล้านหุ้น)  27,349.47
จำนวนหุ้นต่ำสุด (ล้านหุ้น)  475.59
WHAUP  
?  จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)  765.00
?  ลำดับที่ (จากจำนวนหุ้นมากไปจำนวนหุ้นน้อย)  32
?  เปอร์เซ็นไทล์  18
บริษัทมีหุ้นจำนวน 765.00 ล้านหุ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 18 
เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มพลังงานซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อย
(บริษัทที่มีจำนวนหุ้นสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99)
(ง)  ข้อมูลของมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทในกลุ่มพลังงาน
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)  จำนวนบริษัท
0.10  2
0.25  1
0.50  2
1.00  21
5.00  2
10.00  8
อื่นๆ  3
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ที่ใช้กันโดยทั่วไปในหุ้นของบริษัทในกลุ่มพลังงาน
3.  บริษัทได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนหรือบุคคลใดหรือไม่อย่างไร
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูล 
เหตุผลและความเหมาะสมของการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างรอบคอบแล้ว
ซึ่งไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
และเป็นการกระทำโดยทั่วไป โดยตั้งแต่ต้นปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น
66 บริษัทที่มีการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
บริษัทมิได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนหรือบุคคลใด
อีกทั้งมิได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลอื่นใด
สำหรับการนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ 
การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้
นดังที่กล่าวมานี้
เป็นดุลยพินิจและสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติหรือไม
่อนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ จูงวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวิเศษ จูงวัฒนา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้