รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2560 18:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอลเอชโฮเทล
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 พ.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 156,989,282
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.5005
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : 13
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 12 พ.ค. 2560
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 15 พ.ค. 2560
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 09 พ.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            :1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือของ LH และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
2. GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับ GIC Pte Ltd
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 26,228,102
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : 13
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 41,037,590
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : 13
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 26 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
4.  ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์
4.1  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมสามารถจองซื้อวันที่ 26, 29-31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1, 7-9 มิถุนายน 2560 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันที่ไม่ได้นำส่งใบ 
Bookbuilding วันที่ 26, 29-31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1 มิถุนายน 2560
4.1.2  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding 
และผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สินตามข้อ 1.2 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
4.2  ผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ 
บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 1.2
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
4.3  ประชาชนได้แก่ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน วันที่ 26, 29-31 
พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1-2, 5 มิถุนายน 2560
4.4  ประชาชนได้แก่ นักลงทุนสถาบัน วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
5.  การชำระเงินค่าจองซื้อหน่วย
5.1  ผู้จองซื้อตามข้อ 4.1.1 และข้อ 4.3 ชำระที่ราคา 13.30 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื้องต้น 13.00 - 13.30 บาท
5.2  ผู้จองซื้อตามข้อ 4.1.2 ข้อ 4.2 และข้อ 4.4 ชำระที่ราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งจะประกาศในวันที่ 6 
มิถุนายน 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้