รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 (NC&NPG
Stage 3) จำนวน 11 บริษัทเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขอพ้นเหตุเพิกถอน
หรือเกณฑ์ขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปนั้น
(รายละเอียดปรากฏในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 31 มกราคม, 28 กุมภาพันธ์ และ 31 มีนาคม
2560)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนดังกล่าว ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาแก่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 10 
บริษัทดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
หากไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนได้ภายในเวลา         ที่กำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปดังนี้
ลำดับ  ชื่อย่อ  ชื่อบริษัท
1  KTECH  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2  NFC*  บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
3  POMPUI*  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
4  SAFARI*  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
5  THL  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
6  VI  บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7  WORLD  บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8  WP*  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
9  WR  บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
10  YCI  บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
* NFC POMPUI SAFARI และ WP ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอพ้นเหตุเพิกถอนดังกล่าว
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 บริษัท คือ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC) 
โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________