รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (AIRA-WA)
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
AIRA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 มิ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ           

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : AIRA-WA
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอร่า 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)          : 6,575,500
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)       : 4,926,140
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)        : 1 : 1.30439
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)            : 8,577,014
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)         : 6,425,907

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)       : 8,577,014
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้