รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2560 13:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ WHAUP ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนแปลง Par ภายในเวลาเพียง 2 เดือนนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)
คำอธิบายรายการ                   :
   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ WHAUP ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณี   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2560 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ
5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง Par ภายหลัง WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเวลาเพียง 2 เดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนที่ครบถ้วนและชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ WHAUP ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 5 มิถุนายน 
2560
______________________________________________________________________