รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2560 08:29:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SMM-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (SMM)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : SMM-W4
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 01 มิ.ย. 2560
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 80,790,994
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 1 ปี 5 เดือน 1 วัน
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 20 มิ.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 19 ต.ค. 2561
______________________________________________________________________