รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2560 22:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ และ การลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 พ.ค. 2560
วันประชุม                      : 13 ก.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มิ.ย. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มิ.ย. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มิ.ย. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.  พิจารณาอนุมัติการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART 
เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
และชำระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
WHART และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART
2.1.  พิจารณาอนุมัติการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART 
เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
และชำระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์
2.2.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
2.3.  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART 
และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART
เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ของกองทุนรวม WHAPF
ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ WHART จากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF
3.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ WHART เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF 
เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART
4.  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทำการฉบับปัจจุบัน (บางฉบับ) 
ให้สอดคล้องกับสัญญาตกลงกระทำการสำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้
5.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : อื่นๆ
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 991,835,172
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 991,835,172
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 9.4081
หมายเหตุ                      :
การเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ("กองทุนรวม WHAPF")
มารวมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ("กองทุนรวม
WHAPF") จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกสำหรับการแปลงสภาพดังกล่าว คือ 991,835,172 หน่วย
ส่วนอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) กำหนดที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้