รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2560 08:15:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AU เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
AU
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)
ทุนเดิม (บาท)                    : 72,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 725,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 90,623,561
ทุนใหม่ (บาท)                    : 81,562,356.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 815,623,561
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 8 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________