รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2560 20:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ พธ. 179/2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 
อีทีเอฟ (TDEX) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ในส่วนของคำจำกัดความ ประเภททรัพย์สิน และอัตราส่วนการลงทุน
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.55/2559
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

    ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ


          
ขอแสดงความนับถือ(นายพจน์ หะริณสุต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้