รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2560 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
GENCO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จำกัด(มหาชน) (GENCO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,056,582,395.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,056,582,395
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 65,715,230
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,122,297,625.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,122,297,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) จำนวน
41,684,645 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,715,230 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.57649
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 18 พ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________