รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ค. 2560 18:11:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                  รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบ
               รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่ง
               ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตรประกอบด้วย
               สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานี
               หมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง
               6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึง
               สถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน
               (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต
                จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
           เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
               กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :  65,800,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

5. วันที่ประเมินค่า   :  29 เมษายน 2559 (และมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  : บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด  

*   ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายจ่ายฝ่ายทุน
ตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate)
ที่ 8% ต่อปี

  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินได้ปรับปรุงราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2559 โดยได้ปรับปรุงประมาณการรายได้และรายจ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในการซื้อรถไฟฟ้า
และค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานี

  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริ
ษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้