รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ค. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) เพื่อความชัดเจนเรื่องค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ("กองทรัสต์") ในฐานะผู้ให้เช่า
และบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้เช่า
ได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินไว้ต่อกันภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน 2 ฉบับ ได้แก่
1.  สัญญาเช่าทรัพย์สิน ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาในฐานะผู้ให้เช่า และบริษัท 
ศรีพันวา
แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556, สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
(ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาในฐานะผู้ให้เช่า และบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
และสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ในฐานะผู้ให้เช่าเดิม, บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้เช่า และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ในฐานะผู้ให้เช่าใหม่ ฉบับลงวันที่
21 ธันวาคม 2559 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก)" และ
2.  สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ในฐานะผู้ให้เช่า
และบริษัท
ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
"สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1)"
เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) 
ที่กองทรัสต์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา และ สัญญาเช่าทรัพย์สิน
(ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
มิได้มีการแบ่งค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนซึ่งส่งผลถึงการคำนวณค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ทราบว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
(ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เพื่อความชัดเจนโดยมีการแบ่งค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวออกเป็นส่วนของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังห
าริมทรัพย์ให้ชัดเจน โดยตกลงให้แบ่งสัดส่วนค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันในแต่ละสัญญาออกเป็น
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 97.7 (เก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ด) ของค่าเช่าทั้งหมด และ
-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.3 (สองจุดสาม) ของค่าเช่าทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
(ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ในส่วนของค่าเช่าสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยผู้เช่าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
และให้ข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก) และ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) เดิมทุกประการ นอกจากนี้
การดำเนินการดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบกับกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้