รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2560 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ML เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
ML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ML)
ทุนเดิม (บาท)                    : 483,998,918.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 967,997,837
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 96,798,799
ทุนใหม่ (บาท)                    : 532,398,318.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,064,796,636
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________