รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2560 08:12:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________