รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2560 17:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
WAVE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 พ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            


ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 42,120,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : WAVE-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)              : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 11 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 42,119,734
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 266
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (แก้ไข)       : จัดสรรไม่หมด คงเหลือ จำนวน 266 หน่วย 
เนื่องจากเป็นผลจากการปัดเศษลงจากการจัดสรรตามสัดส่วนที่กำหนด โดยบริษัทฯ
จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจัดสรรจำนวนดังกล่าวมาจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W1 ที่คงเหลือ
 บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิก
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (แก้ไข)       : นายแมทธิว กิจโอธาน
ตำแหน่ง (แก้ไข)                   : ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปิยวดี มาลีนนท์(เพิ่มเติม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม(เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้