รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2560 18:00:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
WAVE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 พ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            


ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 42,120,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : WAVE-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : 
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 11 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 42,119,734
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 266
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : จัดสรรไม่หมด คงเหลือ จำนวน 266 หน่วย 
เนื่องจากเป็นผลจากการปัดเศษลงจากการจัดสรรตามสัดส่วนที่กำหนด โดยบริษัทฯ
จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจัดสรรจำนวนดังกล่าวมาจัดสรร
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายแมทธิว กิจโอธาน และ นางสาวปิยวดี มาลีนนท์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้