รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2560 09:12:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SCCC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,300,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 230,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 68,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,980,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 298,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 68,000,000 หุ้น 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 11 เม.ย. 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 12 เม.ย. 2560)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.382353 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 250.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 02 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 09 พ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________