รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2560 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 680,000,000 บาท 
กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทำให้ ณ
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 2,300,000,000 บาท เป็น 2,980,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 298,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,980,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้