รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2560 17:08:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "NYT"
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "NYT"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (NYT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 19 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________