รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2560 12:30:00
หัวข้อข่าว
การลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ NCH036 / 2560

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง  การลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ นางฐาปนีย์ สีตภวังค์ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
และอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ภา ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางฐาปนีย์ สีตภวังค์
ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

           
                 ขอแสดงความนับถือ
               บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)


                 (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
                   รองกรรมการผู้จัดการ
                  ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403, 404 และ 401
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้