รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2560 17:54:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว 010/2560

              15 พฤษภาคม 2560


เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เรียน  กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 
2 มิถุนายน 2560 กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2563)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ชื่อ - สกุล          ตำแหน่ง
  1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์        ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์        กรรมการตรวจสอบ
  3. นางปราณี ภาษีผล        กรรมการตรวจสอบ

  สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ

              
              (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้