รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2560 17:22:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :

                                            15 พฤษภาคม 
 2560

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% 
เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินการปรับการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยการเอานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 นื้  ทำให้บริษัทมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 51.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.44% 
ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากการรับประกันภัยและรายได้
จากการลงทุนที่ลดลงเพียง 33.23 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 4.79% จึงมีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 20%
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                          
กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้