รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
            
ที่ NCH 033 /2560
                               15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 1
       ปี 2560

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 
2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 5.32 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 12.59 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.91
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.22 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

?  รายได้
  รายได้รวม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 361.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 326.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 40.22
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80

  รายได้จากการขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 354.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2559 
ซึ่งมีรายได้จากการขาย 314.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80
เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ Niva , โครงการเนทูเรซ่า
เฟส 2 , โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ Lake Grande และโครงการ NC on Green Charm
  
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการลดลง 0.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.63

?  ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 16.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51 ในไตรมาส 1 ปี 2560
 และมีอัตราต้นทุนขายลดลงจากร้อยละ 69.50 ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นร้อยละ 66.24 ในไตรมาส 1 ปี 2560
  
  ต้นทุนให้เช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนให้เช่าและบริการลดลง 0.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.16
    
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 44.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.81 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ,
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายโปรโมชั่น
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20
  
    ต้นทุนทางการเงิน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินลดลง 5.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.23 
เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.79 
จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

?  ฐานะทางการเงิน
  สินทรัพย์รวม
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,053.26 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จำนวน 43.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.86 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง
เพราะมีการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น

  หนี้สินรวม
   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 2,582.62 ล้านบาท ลดลงจาก  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จำนวน 49.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.87
เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
  
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เท่ากับ 2,470.64 ล้านบาท และ 2,465.33 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22
เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                             ขอแสดงความนับถือ


                               (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
                                 รองกรรมการผู้จัดการ
                               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 401 , 404
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้