รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2560 13:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 , การลดทุนโดยการลดมูลที่ตราไว้ (แก้ไขครั้งที่2)
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
NFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 1.25
หมายเหตุ                      :
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ 
โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท (Record Date) ในวันที่
29 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ
จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น
เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณ คือ
อัตราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่
ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว
ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ
ปัดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2560
วันประชุม                      : 23 มิ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 30 พ.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 พ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การลดทุน
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
 - การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จากเดิม "บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)" เปลี่ยนเป็น "บริษัท 
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)" และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิเดนซ์ 
(บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2560
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.25
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.75
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้