รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2560 07:05:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : LIT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : LIT-W1
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 16 พ.ค. 2560
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 160,000,000
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 2 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 4.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 26 เมษายน
 2560)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 2.50
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 25 ก.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 25 เม.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ LIT-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
LIT-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________