รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2560 20:43:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
จท.11-600144              12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 (งวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2559
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2560 จำนวน 36.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 40.46 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงเป็นจำนวน 77.06 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ190.46) จากงวดเดียวกันของปี 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 77.41 ล้านบาท
(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ -63.00 ล้านบาท และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ14.41
ล้านบาท) ทั้งนี้
การลดลงของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิ
นของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยไตรมาสที่ 1/2560
มีการลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2559
มีการเพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14.40 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้