รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2560 20:40:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
จท.11-600123               12 พฤษภาคม 2560
.
เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 (ระยะเวลา 3
เดือนสำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานซึ่งลดลงเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2559

กล่าวคือ ในขณะที่กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 112.78 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 7.11 ล้านบาท (ร้อยละ 6.73) จากงวดเดียวกันของปี 2559
แต่กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 168.55 ล้านบาท
ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2560 กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 55.76
ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 46.71 ล้านบาท (ร้อยละ 515.56)
เมื่อเทียบกับในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ดังนั้นกองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่ำกว่าในงวดเดียวกันของปี 2559 
เกินร้อยละ 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้