รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2560 18:15:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW020/2560                  
                        12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
     ผลประกอบการ             ไตรมาสที่ 1 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                       ปี 2560    ปี 2559         เปลี่ยนแปลง
                                         บาท        %
รายได้รวม              1,570.06     1,191.79    378.27      31.74
กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทฯ    45.74      (8.50)     54.24    638.24
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท/หุ้น)                    0.115       (0.021)      

   กำไร(ขาดทุน)
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 45.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 54.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 638.24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิ
จำนวน 8.50 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการ เปลี่ยนแปลงดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 1,557.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 380.55 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,177.07 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบ
น้ำยาจำนวน 940.98 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 530.51 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 64.82 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 21.09 ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 12.44 ล้านบาท ลดลง 2.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
15.54  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 14.72
ล้านบาท สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 8.42 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปี
2559 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 10.67 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,506.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317.41 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,188.88 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมจำนวน 1,440.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318.37 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขาย
จำนวน 1,122.60 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1
ปี 2560 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 116.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน
54.47 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 7.49 ในขณะที่งวดเดียวกัน
ของปี 2559 มีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 4.63

  2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
     ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 26.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.98 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขาย
จำนวน 22.29 ล้านบาท เนื่องจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 39.04 ล้านบาท ลดลง 4.95 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 11.24 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจำนวน 43.99 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4.42 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 7.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.80 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.75 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 5.32 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมใน
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรีซีท

  5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 12.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 6.90 ล้านบาท เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ
          
               ( นางสุนันทา แพงศุข )
           ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้