รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2560 12:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข Record Date)
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 1,548,588,386
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 5 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 25.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 05 ก.ค. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 06 ก.ค. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 03 ก.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,548,588,386
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,548,588,386
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1.  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,742,941,932 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,548,588,386 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2.  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,548,588,386 หุ้น 
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท และกำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้ TSD
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3.  กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยกำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และให้ TSD
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 พ.ค. 2560
วันประชุม                      : 27 มิ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 พ.ค. 2560
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 29 พ.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 24 พ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
7,742,941,932 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
1,548,588,386 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,548,588,386 หุ้น 
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท
วาระที่ 5  ตอบข้อซักถาม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้