รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2560 08:15:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.306% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว อิสรีย์ จิระวัตรวิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -15.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง สว่างจิต ถาวงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 15.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/05/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________