รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 20:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 149 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัติให้นายชรินทร์ สัจจญาณ
เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แทนนายพอล ไฮนซ์
ฮูเกนโทเบลอร์ โดยมีผลการเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้