รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 18:30:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 4.5 ล้านบาท
เปรียบเทียบขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิ 13.92 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 
9.50 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7.92 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1.58 ล้านบาท
และกองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสังหา
ริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 14.00 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการขาดทุนหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมบันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาประเมิน เป็นจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวนเงิน 20.00
ล้านบาท

ทั้งนี้ การขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงจากราคาประเมินในงวดนี้ 
มีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่ลดลงและการปรับสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อสะท้อนผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของทรัพย์สิน
จากเหตุการณ์การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญและการไว้อาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้