รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 18:28:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มียอดกำไรสุทธิจำนวน 2,062.76 ล้านบาท
เปรียบเทียบเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิ 642.96 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 
390.74 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 383.95 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 6.79 ล้านบาท
และกองทุนรวมบันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสั
งหาริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 1,672.00 ล้านบาท
ซึ่งเป็นกำไรหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมบันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเ
กิดจากการเพิ่มของราคาประเมิน เป็นจำนวนเงิน 259.00 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวนเงิน 1,413.00
 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรที่ไม่เกิดขึ้นจริงจากราคาประเมิน 
มีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ประเมินกำหนดสมมติฐานการประมาณการรายได้ใหม่
เพื่อให้สะท้อนความสามารถในการหารายได้ของทรัพย์สินในอนาคตที่สูงขึ้น
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้