รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 17:59:00
หัวข้อข่าว
นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาส 1/2560 และ MD&A
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-025/2560
                  11 พฤษภาคม 2560
เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2.  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3)
3.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1/2560 ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)
พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ในไตรมาส 1/2560 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีกำไรสุทธิรวม 13,182 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 2.96 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 180 จากไตรมาส 1/2559 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่
4,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.06 บาท/หุ้น และเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากไตรมาส 4/2559
ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 9,744 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.18 บาท/หุ้น
   
ในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 107,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2559 จำนวน 26,385 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2559
โดยมีสาเหตุหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามระดับราคาน้ำมันดิบ ทั้งนี้ในไตรมาส 1/2560
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2559 และไตรมาส 4/2559
โดยปัจจัยที่สนับสนุนหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Margin) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจอะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ Butadiene ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากธุรกิจโอเลฟินส์
รวมทั้งบริษัทฯ ยังสามารถรักษาการใช้กำลังการผลิตได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า
โดยโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตของหน่วย CDU ในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 102
สำหรับโรงอะโรเมติกส์ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสารอะโรเมติกส์ (BTX Utilization) อยู่ที่ร้อยละ 78
และโรงโอเลฟินส์มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 95 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังรับรู้ผลกำไรจากโครงการ MAX จำนวน 652 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาสนี้บริษัทฯ รายงาน Adjusted EBITDA
อยู่ที่ 18,108 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 จากไตรมาส 1/2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24
จากไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งมีการรับรู้ผลกำไรจากมูลค่าสต๊อกน้ำมันและ NRV จำนวน 508 ล้านบาท
และรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,529 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท
ทำให้บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2560 จำนวน 13,182 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 180 และ
ร้อยละ 35 จากไตรมาส 1/2559 และไตรมาส 4/2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้