รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 17:40:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
               ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("บริษัท ฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 
2560 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้