รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 17:16:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 035/2560               วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือน
        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้
        ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของ
        ปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้น
            สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และ
            บริษัทย่อย และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
            กาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2560 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
    ในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 184.440 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 3.973 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,901.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน
894.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.77 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้น
เพราะปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น
     ในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 40.13 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ที่มีจำนวน 35.16 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 4.97 ล้านบาท 
ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ
จะมีผลขาดทุนจากการเวนคืนที่ดินสาขาคลองจิกจำนวน 9.99 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์เรียกร้องราคาค่าทดแทนเพิ่มขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 32.35
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ที่มีจำนวน 27.62 ล้านบาท เป็นจำนวน 4.74 ล้านบาท
ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
2. งบการเงินรวม
   ในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม
284.964 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 3.075 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 1.07 
จากรายการที่สำคัญคือ ปริมาณขายส่งในประเทศลดลง
ในขณะที่ขายส่งไปต่างประเทศและขายน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่า
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5,959.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน
1,297.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.83 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น
   ในไตรมาสที่ 1/ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 71.66 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 11.42 ล้านบาท เพราะถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันที่รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในไตรมาส 1/2559
บริษัทย่อยมีรายการรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2546 และ 2547 ในขณะที่      ในไตรมาส1/2560
ไม่มีรายการดังกล่าว และต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานีบริการที่เพิ่มขึ้น
และมีผลขาดทุนจากการเวนคืนที่ดินสาขาคลองจิกจำนวน 9.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์เรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มขึ้น และมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลืออีกจำนวน
5.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2559
ทำให้มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 63.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีจำนวน 76.10 ล้านบาท เป็นจำนวน
 12.75 ล้านบาท

    จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


               ขอแสดงความนับถือ


                         (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                 กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้