รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "MIT"
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "MIT"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.80
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.625
วันที่มีผล                      : 16 พ.ค. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________