รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2560 18:58:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน20%
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท.  143/2560
              วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ
20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 58.542 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 13.698 ล้าน
สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ 
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์ในอสังหาริมทรั
พย์จากการประเมินราคาทรัพย์สินในระยะเวลาเดียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด
เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 มีมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินที่ปรับปรุงแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินวิธีการใหม่
(โดยนำสัญญาเช่าที่มีอยู่มาเป็นเงื่อนไขในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน)  2,144 ล้านบาท ขณะที่
ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน
เท่ากับ 2,186 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินเดียวกัน
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์จำนวน 42 ล้านบาท งบการเงินงวด 3 เดือน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินก
ว่าร้อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            
ขอแสดงความนับถือ


                     พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
                   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้