รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2560 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.100/2560 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 
ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ( MIT) ("กองทรัสต์")
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น
2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น
 บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 
บนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ https://goo.gl/su5Jlu ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ    ขอแสดงความนับถือ
              

                        (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้