รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2560 20:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
AU
แหล่งข่าว
AU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า 
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.afteryoudessertcafe.com แล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้