รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2560 17:30:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 (สอบทานแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสแรกของปี 2560 จำนวน 661.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขาย
เนื่องจากความต้องการเหล็กในประเทศที่ลดต่ำลงจากปีก่อน
และผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงต้นปี 2560
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกทียังคงมีการปรับตัวสูงขึ้น
โดยในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายทั้งสิ้น 38,717 ตัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 34
ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก นอกจากนี้
บริษัทยังมีรายได้อื่นจากการขายเศษเหล็กเป็นจำนวนเงิน 11.7 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2560
โดยมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 3.2 ล้านบาท
ในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 13.2 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.6
ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทยังสามารถบริหารส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal
spread) ได้ในระดับที่สูง ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสแรกของปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 12.8 ล้านบาท และ 19.6 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขายในอัตราประมา
ณร้อยละ 2-2.5
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพี
ยงเล็กน้อย
ในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่โรงงาน ในเขตอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่บริษัทได้บันทึกค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และสินค้าคงเหลือ
คิดเป็นจำนวนเงินรวม 25.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายไว้แล้ว และในปัจจุบัน
บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยในส่วนของความเสียหายทั้งที่เกิดขึ้นโดย
ตรงต่อทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมต่างๆ และความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทต้องหยุดทำการผลิต
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2560 เป็นกำไรสุทธิ 40.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 70.2 ล้านบาท

วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2,205.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 
ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,014.6 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากยอดลูกหนี้การค้าทีเพิ่มสูง
ในขณะที่ตอนสิ้นปี 2559 บริษัทมีการขายลดตั๋วเงินรับให้แก่สถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ
มีการถือครองลูกหนี้และสินค้าคงเหลือคิดเป็นจำนวน 80 และ 85 วันของรายได้ขายและต้นทุนขายตามลำดับ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 221.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 71.2 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
จากการสั่งซื้อบิลเล็ตในไตรมาสแรกของปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 6.2 
เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น 17.3 เท่า
อัตราส่วนที่ลดลงเป็นผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในไตรมาสแรกของปี 2560
ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.11 เท่า ณ 31
มีนาคม 2560 และ 0.037 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้