รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2560 18:35:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ NCH 027/2560
        
5  พฤษภาคม 2560
   
  เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

  เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
   ตามที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น

       บริษัทฯได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมฯ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.ncgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 5
พฤษภาคม 2560
         
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   

                              ขอแสดงความนับถือ
                           บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 
  
    (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
     รองกรรมการผู้จัดการ
           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403,404 และ 401
Email : ir@ncgroup.co.th
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้