รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2560 13:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 600114                
5 พฤษภาคม 2560

เรื่อง   แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรายเดิม  
1.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752)
2.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795)
3.  นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9832)

เปลี่ยนเป็น
1.  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420)
2.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795)
3.  นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9832)

  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้