รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2560 12:52:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
                      รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ประมาณ 980,500
                        คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก บริษัท ทริปเปิลที
                        บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย
                        ทรัพย์สินประกอบด้วย
                        1.  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน
                        จำนวน 800,500 คอร์กิโลเมตร ส่งมอบเมื่อวันที่
                        11 กุมภาพันธ์ 2558 และ
                        2.   ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต
                        ประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ทยอยส่งมอบ
                        ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ทำการซื้อขาย
                        เสร็จสิ้น โดยจะทยอยส่งมอบให้เดือนละ 7,500
                        คอร์กิโลเมตร  

2. ประเภททรัพย์สิน  :  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

3. ที่ตั้งของทรัพย์สิน  :  กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

4. ราคาประเมิน *  :  57,996,000,000 บาท

5. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  :  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด  

6. วันที่สอบทานการประเมินค่า  :   31 มีนาคม 2560

*   ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าเช่าหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าหลักและส
ัญญาประกันรายได้ค่าเช่าที่เหลืออยู่ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 9.00% ต่อปี
  
ผู้ประเมินคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ณ จุดสิ้นสุดประมาณการ (Terminal value) บนสมมติฐานแบบไม่จำกัดอายุ 
(Perpetuity assumption) โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 12.00% ต่อปี
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 9.00% ต่อปี
  
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้