รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2560 06:57:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 
2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)
ทุนเดิม (บาท)                    : 629,355,622.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 629,355,622
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 104,891,750
ทุนใหม่ (บาท)                    : 734,247,372.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 734,247,372
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 104,891,750 หุ้น 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2560 และรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
 พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 6 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________