รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2560 17:27:00
หัวข้อข่าว
เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         2 พฤษภาคม 2560
เรื่อง   เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณี ประจำปี 2560 
 ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  วันจันทร์ที่  2  มกราคม    ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม)
2.  วันอังคารที่  3  มกราคม    ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม)
3.  วันจันทร์ที่  13  กุมภาพันธ์  ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์)
4.  วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
             และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.  วันพฤหัสบดีที่  13  เมษายน    วันสงกรานต์
6.  วันศุกร์ที่    14  เมษายน    วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์ที่  17  เมษายน    ชดเชยวันสงกรานต์
8.  วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
9.  วันพุธที่    10  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
10.  วันจันทร์ที่  10  กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม)
11.  วันศุกร์ที่     28   กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12.  วันจันทร์ที่  14  สิงหาคม    ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
                                    (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม)
13.  วันศุกร์ที่     13  ตุลาคม    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14.  วันจันทร์ที่  23  ตุลาคม    วันปิยมหาราช
15.  วันอังคารที่  5  ธันวาคม    วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                               ขอแสดงความนับถือ

                             (น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
                               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                สายงานการเงิน และบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้