รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2560 17:11:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "ROBINS"
หลักทรัพย์
ROBINS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "ROBINS"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 05 พ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) : ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________