รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2560 08:58:00
หัวข้อข่าว
การซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/006/60

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560


เรื่อง  การซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนแล
ะปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะหยุดดำเนินการผลิตในหน่วยบำบัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล 3 (Gasoil Hydrofiner)
หน่วยเพิ่มค่าออกเทน (Continuous Catalytic Reformer) และ หอกลั่นน้ำมันดิบ 1 (Atmospheric Pipestill)
ตามแผนการซ่อมบำรุงของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งา
นของหน่วยกลั่น เป็นระยะเวลา 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เป็นผลให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นลดลงประมาณ 58,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว

ทั้งนี้ 
บริษัทคาดว่าการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่า
งเป็นนัยสำคัญ
เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดเตรียมและจัดหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ
์อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าวแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  .......................................................................
(นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้